محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه گل خورد، دلیل كه مال بر عیال هزینه كند. اگربیند كه خانه خود را به گل اندود كرد، دلیل غم است. اگر گلهای سبز و سرخ و سفید بیند، دلیل لهو و لعب و طرب است و گل سیاه غم و اندوه است. اگر بیند درمیان گل  – ادامه تعبیر خواب گل (خاک)…

نرم افزار مدت تماس