درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب گل اقاقيا در فصل : ناكامي و مصيبت بزرگ در انتظار شماست . خواب گل اقاقيا خارج از فصل : آرزوهايتان برآورده مي شود . به شما گل اقاقيا مي دهند : شما يك دوست صادق داريد . گل اقاقيا را بو مي كنيد : اوقات خوشي فرامي  – ادامه تعبیر خواب اقاقيا…

نرم افزار مدت تماس