درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب گل اركيده : خوشبختي شما گل اركيده داريد : شانس و شادي اركيده ميخريد : يك زندگي آسوده به يك زن شوهردار اركيده هديه ميدهيد : مراقب دوستان حسود باشيد. به يك زن مجرد اركيده هديه مي دهيد : نامزدي يك زن جوان خواب ببيند كه اركيده دريافت  – ادامه تعبیر خواب ارکيده…

طالع بینی باستان