محمد بن سیرین گوید : دیدن گلیم در خواب، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه گلیمی یافت، دلیل است زنی توانگر بخواهد. اگر این خواب را زنی بیند، شوهر كند. جابر مغربی گوید : اگر در خواب گلیمی سبز بیند، دلیل است بر زنی مستوره، اگر  – ادامه تعبیر خواب گلیم…

طالع بینی باستان