محمد بن سیرین گوید : دیدن گلو درخواب، دلیل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بیند كه گلویش از آفت ها سالم بود، دلیل كه امانت نگهدارد و وام بگذارد، اگر بیند كه رنجی در گلوی پدید آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر در خواب گلوی خود را فراخ بیند، دلیل كه روزی  – ادامه تعبیر خواب گلو…

فال تاروت اندروید