محمد بن سیرین گوید : دیدن گلنار در خواب، دلیل عروسی ومنفعت است. اگر بیند كه گلنار از درخت بگسست، دلیل كه از عروس جدا شود یا از كنیزك.

فال تاروت اندروید