آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید مشغول بازی گلف یا تماشای این بازی هستید ، نشانة آن است كه در كسب لذتی افراط می كنید . باختن در بازی گلف ، علامت آن است كه فردی نادان شما را تحقیر خواهد كرد .

طالع بینی باستان