محمد بن سیرین گوید : گلشكر در خواب، دلیل مال و غنیمت بود به قدرخورده بود.

فال تاروت اندروید