آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن گلدان در خواب ، علامت آن است كه در برخی از امور زندگی توفیق می یابید و در برخی از امور دیگر شكست می خورید . ۲ـ دیدن گلدان شكسته در خواب ، علامت آن است كه به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید داشت .

طالع بینی باستان