آنلی بیتون میگوید : دیدن گلخانه در خواب ، علامت آن است كه با گوش سپردن به تملق و چاپلوسی دیگران موقعیت خود را در معرض نابودی قرار می دهید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه با مشكلاتی روبرو خواهد شد كه شاید منجربه بی آبرویی او می شود .

فال تاروت اندروید