محمد بن سیرین گوید : دیدن گلاب درخواب، دلیل تندرستی بود آن كه مردم او را ثنا گویند. اگر بیند كه گلاب بر كسی ریخت، دلیل تندرستی ان كس بود. اگر بیند كه گلاب خورد، دلیل كه غمگین گردد. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه گلاب به همه می داد، به نیكوئی مشهور گردد.  – ادامه تعبیر خواب گلاب…

نرم افزار مدت تماس