حضرت دانیال گوید : دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران کهن نوشته اند گشنیز بیماری است و چنانچه در خواب ببینید  – ادامه تعبیر خواب گشنیز…

فال تاروت اندروید