حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است : اول : آسیب وزیان. دوم : دشمنی. سوم : مرافعه و خصومت. چهارم : نقصان وکاهش در مال و مقام. آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد ، نشانة آن  – ادامه تعبیر خواب گزیدن…

طالع بینی باستان