محمد بن سیرین گوید : دیدن گزنگبین، دلیل بر روزی حلال است كه به وی رسد. اگر دید گزنگبین بسیار داشت و به كسی نداد، دلیل كه مال حلال یابد و او را از آن راحتی بود. اگر خورد وبه مردم داد، دلیل كه او را از آن مال منفعت رسد.

فال تاروت اندروید