محمد بن سیرین گوید : گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد، زیرا كه موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت. جابر مغربی گوید : اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل كه بیننده را از  – ادامه تعبیر خواب گریختن…

فال تاروت اندروید