آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید ، نشانة آن است كه در آستانة زیان مالی قرار گرفته اید . ۲ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزی در خواب ، علامت قدرت مالی برای پرداخت قروض است . ۳ـ اگر خواب ببینید مشغول بررسی چك و سفته هایی  – ادامه تعبیر خواب گرو…

نرم افزار محاسبه سن