محمد بن سیرین گوید : اگر بیند به ریسمان گره انداخت، دلیل كه بر كاری اعتماد كند. اگر بیند چیزی را محكم ببست و گره كرد، دلیلِ بستگیِ كار او بود و هرچند گره سخت تر بیند بستگی كار او بیشتر بود. اگر بیند گره نتوانست گشود، دلیل كه كارهای او بسته ماند. لوک اویتنهاو  – ادامه تعبیر خواب گره…

نرم افزار محاسبه سن