یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گرمابه رفتن رنجوری پدید آید دیدن گرمابه غم واندوح بود آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، علامت آن است كه دور از جمع دوستان و اعضاءِ خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت . ۲ـ اگر خواب ببینید كسانی در گرمابه  – ادامه تعبیر خواب گرمابه…

فال تاروت اندروید