محمد بن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود، دلیل است که چیزی به وی رسد جهت وجه معیشت او. اگر در وقت تابستان بود، همین دلیل کند، لیکن سرانجام غمناک شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید پوستین سمور پوشیده داشت، دلیل که زنی توانگر خواهد. اگر  – ادامه تعبیر خواب پوستین…

نرم افزار محاسبه سن