محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد او را پرها است چون پرمرغ، دليل كه او را مهتري و بزرگي است به قدر پرها و بعضي ازمعبران گويند: پر ديدن به خواب، قوت پناه است. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد پرها داشت و مي پريد، دليل است كه به سفر رود و كارش  – ادامه تعبیر خواب پر…

فال تاروت اندروید