درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك اردوگاه : يك زندگي سالم و طولاني شما در يك اردوگاه هستيد : دردسرهاي بزرگ در آينده مانع آن ميشويد كه شما را به اردوگاه ببرند : مراقب سلامتي خود باشيد. يك دختر جوان خواب ببيند كه او را به اردوگاه برده اند : ازدواج اردوگاه مخصوص  – ادامه تعبیر خواب اردوگاه…

نرم افزار مدت تماس