درکتاب سرزمين روياها آمده است : به شما چيزي اهدا مي كنند : منتظر بهبود وضع فعليتان باشيد . چيز جالبي به شما اهدا مي كنند : به شما خيانت ميشود . به مسجد يا كليسا چيزي اهدا مي كنيد : با شخصيتهاي مقام اول اجتماع ملاقات خواهيد كرد. به يك زن چيزي اهدا مي  – ادامه تعبیر خواب اهدا کردن…

فال تاروت اندروید