لوک اويتنهاو مي گويد : نوشيدن آن با آدمهاي سرخوش : دوره اي خوش خواهيد داشت نوشيدن آن با آدمهاي غمگين : خيانت   ليلا برايت میگويد: نوشيدن الكل در خواب، بدين معنا است كه از كارهايتان نتايج خوبى به دست نمى‏آوريد.

فال تاروت اندروید