آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مردم ، در مجلس رقص لباسهای زیبا با رنگهای شاد بر تن كرده اند ، و با آهنگی نشاط آور در حال رقص و پایكوبی اند ، تعبیر چنین خوابی كاملاً مساعد و بر وفق مراد است . ۲ـ اما اگر ببینید كه در مجلس رقص حضور  – ادامه تعبیر خواب مجلس رقص…

طالع بینی باستان