حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن تندیس ها درخواب بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: نقصان قدر و جاه. سوم: بی امانتی در كارها. لوک اویتنهاو می گوید : مجسمه : آینده ای شیرین محمد بن سیرین گوید : تندیس ها كه سایه آن بر زمین افتد، چون به خواب بیند  – ادامه تعبیر خواب مجسمه…

نرم افزار محاسبه سن