درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك شخص مجرد : مراقب دروغگوها و دسیسه جوها باشید . شما مجرد هستید : یك تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد . یك جوان مجرد : با یك بیوه آشنا خواهید شد . یك مرد مسن كه تا بحال ازدواج نكرده : بدشانسی در روابط عشقی  – ادامه تعبیر خواب مجرد…

فال تاروت اندروید