درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك مجرای آب : پول از طرف والدین دریافت می كنید . یك مجرای آب در حال ساخته شدن : موفقیت شما بتاخیر می افتد . یك مجرای آب در حال تعمیر : خواسته ها یتان را عملی خواهید كرد . آب فراوان در یك مجرای آب جریان  – ادامه تعبیر خواب مجرای آب…

نرم افزار محاسبه سن