حضرت امام جعفر صادق فرماید : در خواب جماع كردن كه از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد. اگر در خواب ببیند با مرده جماع كرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد. اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع كرد، حاجتش برآورده مى شود. اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر  – ادامه تعبیر خواب مجامعت…

طالع بینی باستان