درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب مثانه : شادی در پیش است . مثانه شما درد می كند : مبلغی پول دریافت میكنید روی مثانه شما عمل جراحی می شود :نكبت و بدشانسی در آینده دیگران مثانه شان را عمل می كنند : غمی را كه از آن رنج می برید پنهان می كنید  – ادامه تعبیر خواب مثانه…

فال تاروت اندروید