آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است كه با كسب ثروت خود پرستی و لذت در هم می آمیزد . ۲ـ اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید ، نشانة آن است كه پیشرفت شما در زندگی با مانعی حسادت آمیز روبرو می گردد .

نرم افزار محاسبه سن