درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما متهم شده اید :خطر بدنامی و رسوائی دیگران را متهم می كنید :خطرو بدشانسی متهم هستید ولی بی گناهی خود را ثابت می كنید :بر مشكلات غلبه می كنید . یك اتهام درست :گرفتاریهای جدی در پیش است متهم به قتل هستید :شك و تردید بسیار بر شما  – ادامه تعبیر خواب متهم…

طالع بینی باستان