درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب اتوبوس : دوستان به شما خدمت می كنند . شما تنها در اتوبوس هستید : منفعهای مالی خارق العاده نصیبتان می شود . اشخاص بسیاری در اتوبوس هستند : موانع مختلف برسرراهتان به سوی خوشبختی ظاهر می شود . با همسر و فرزندانتان در یك اتوبوس هستند :  – ادامه تعبیر خواب مترو…

طالع بینی باستان