درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما با دیگران متحد هستید : دربازی خواهید باخت افراد خانوادةشما متحد و یكرنگ هستند :خوشبختی با شركایتان متحد هستید :در رنج و ناراحتی خواهید افتاد . یك كشور متحد :پیروزی بر دشمن

نرم افزار محاسبه سن