لوک اویتنهاو می گوید : مبلمان : خوشبختی خانوادگی در حال چیدن مبلمان : به زودی ازدواجی صورت خواهد گرفت و یا جابجایی مسکن خواهید داشت درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك مبل :خبرهای بسیار خوش و بدون تاخیر تعداد زیادی مبل :احترام و امتیاز شما روی مبل می نشینید :دیگران نسبت به  – ادامه تعبیر خواب مبل…

طالع بینی باستان