محمد بن سیرین گوید : اگر بیند مبردی داشت و رنگ آهن بدان می زد، دلیل كه كارها بر وی آسان شود و بعضی گویند دیدن مبرد به خواب، دلیل آن است كه آن چه طلبد بیابد.

فال تاروت اندروید