درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما آدم مبتذلی هستید : دیگران شما را مسخره می كنند . دیگران عامیانه و مبتذل هستند : برخوردهائی نه زیاد دوستانه با اشخاص دارید . دیگران مبتذلانه صحبت می كنند : نقشه هایتان با اطمینان عملی خواهند شد . دوستان شما عامیانه و مبتذل هستند : در آینده  – ادامه تعبیر خواب مبتذل…

فال تاروت اندروید