آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مشغول مبارزه سیاسی هستید ، نشانة آن است كه با قوانین تصویب شده سر سازگاری ندارید و دشمنان بر علیه شما اقدام می كنند . ۲ـ اگر افراد مقتدر و سیاستمدار چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است كه در طرحهای خود با شكست مواجه خواهد شد  – ادامه تعبیر خواب مبارز…

نرم افزار محاسبه سن