حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن ماكیان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: كنیزك. سوم: خادم خانه. محمد بن سیرین گوید : دیدن ماكیان درخواب، دلیل خادم و كنیزك است و اگر دید كه مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: دیدن ماكیان به  – ادامه تعبیر خواب ماکیان…

نرم افزار محاسبه سن