آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید ماكارونی می خورید ، علامت آن است كه ضررهایی جزیی خواهید كرد . دیدن مقدار زیادی ماكارونی در خواب ، نشانة آن است كه با صرفه جویی پولی پس انداز خواهید كرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه غریبه ای وارد زندگیش  – ادامه تعبیر خواب ماکارونی…

فال تاروت اندروید