حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن ماه بر هفده وجه است. اول: پادشاه. دوم: وزیر. سوم: ندیم وهمدم. چهارم: رئیس. پنجم: شرف و جاه (بزرگی و مقام). ششم: كنیزك. هفتم: غلام. هشتم: كارباطل. نهم: والی حاکم و فرمانروا. دهم: عالمی مفسد و بد عمل. یازدهم: مهتری سروری. دوازدهم: مادر. سیزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم:  – ادامه تعبیر خواب ماه…

فال تاروت اندروید