درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما به ماه عسل می روید : بزودی تغییر مهمی در زندگی شما روی می دهد . شما در ماه عسل هستید : به شما خیانت می شود . فرزندان شما به ماه عسل می روند : شادی افراد فامیل به ماه عسل می روند : یك سفر كوچك  – ادامه تعبیر خواب ماه عسل…

نرم افزار محاسبه سن