محمد بن سیرین گوید : دیدن ماهی خواره، دلیل زن بود. اگر دید ماهی خواره داشت، دلیل كه زنی بخواهد. اگر دید ماهی خواره از دست او بپرید، دلی كه زن را طلاق دهد. جابرمغربی گویدك دیدن ماهی خواره، دلیل غم و اندوه است.

طالع بینی باستان