آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و كامیابی دست می یابید كه تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید . اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید كرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است كه در زندگی بدست خواهید آورد و اگر  – ادامه تعبیر خواب ماهیگیر…

فال تاروت اندروید