درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما از یك مانع بالا می روید : كاری كه می كنید با موفقیت روبرو می شود . از روی یك مانع به زمین می خورید : شما سعی دارید كارهائی بالاتر از حد توانائی خود انجام دهید از روی یك مانع عبور می كنید : بطریقة مشكوكی برای  – ادامه تعبیر خواب مانع…

نرم افزار محاسبه سن