مامینا به خواب دیدن در وقت و بی وقت غم بود.

طالع بینی باستان