محمد بن سیرین گوید : دیدن مامیزان به خواب و خوردن آن، دلیل بیماری بود. اگر بیند مامیزان از بهر دردِ چشم به چشم كشید. دلیل كه كاری كن كه او را از آن ثواب حاصل شود.

نرم افزار مدت تماس