محمد بن سیرین گوید : دیدن مامیزان به خواب و خوردن آن، دلیل بیماری بود. اگر بیند مامیزان از بهر دردِ چشم به چشم كشید. دلیل كه كاری كن كه او را از آن ثواب حاصل شود.

فال تاروت اندروید