آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن ماما در خواب ، نشانة آن است كه به بیماری سختی دچار خواهید شد كه احتمال رهایی از آن بسیار كم است . ۲ـ اگر دختری در خواب ماما ببیند ، علامت آن است كه پریشان و رسوا خواهد شد .

نرم افزار محاسبه سن