آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مالیات می پردازید ، نشانة آن است كه با رفتار منطقی خود تأثیرات بدی كه بر اطرافیان گذاشته اید ، از بین خواهید برد . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران مالیات می پردازند ، نشانة آن است كه ناچار می شوید از دوستان خودكمك و یاری بگیرید  – ادامه تعبیر خواب مالیات…

فال تاروت اندروید