محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه ماش پخته خورد، دلیل كه اندكی مال یابد. اگر بیند كه ماش خام خورد،دلیل غم است. جابر مغربی گوید : دیدن ماش نر و خشك و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد. یوسف نبی علیه السلام می فرماید:  – ادامه تعبیر خواب ماش…

فال تاروت اندروید